ZOO Wroclaw Regulamin ZOO

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

Regulamin ZOO

  Zwiedzanie

Regulamin zwiedzania ZOO Wrocław  Sp. z o.o. (dalej ZOO Wrocław lub ZOO)

 

Zalecenia dla zwiedzających:

 1. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  niniejszego Regulaminu, znajdujących się na terenie ogrodu oznaczeń i tablic informacyjnych oraz wskazań personelu ZOO Wrocław.
 2. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli.
 3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie ZOO Wrocław tylko pod opieką dorosłych.
 4. ZOO Wrocław nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu.
 5. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody i straty powstałe z ich winy a w przypadku dzieci ich rodzice/opiekunowie.
 6. Zwiedzający winni bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń umieszczonych na tablicach informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie ZOO Wrocław.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zwiedzających oraz zdrowie i dobro zwierząt,
na terenie ZOO Wrocław obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wprowadzania, wnoszenia i wwożenia zwierząt.
 2. Wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Karmienia i niepokojenia zwierząt.
 4. Wstępu z balonami.
 5. Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń.
 6. Wrzucania do klatek, na wybiegi i do zbiorników wodnych jakichkolwiek przedmiotów.
 7. Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 8. Kąpania się w zbiornikach wodnych.
 9. Handlu lub rozdawania reklam/ulotek bez pisemnej zgody ZOO Wrocław sp. z o.o.
 10. Fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz świadczenia jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody ZOO Wrocław Sp. z o.o.
 11. Fotografowania z lampą błyskową.
 12. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych jak np. petard, rakiet, sztucznych ogni.
 13. Palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
 14. Wnoszenia alkoholu lub spożywania alkoholu z wyłączeniem ogródków/lokali gastronomicznych.
 15. Wstępu z rowerami, wrotkami, hulajnogami, łyżworolkami itp. oraz jazdy na rowerach, wrotkach, hulajnogach, łyżworolkach itp. Rowery należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych. Za pozostawione rowery, hulajnogi itp. ZOO Wrocław Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności.
 16. Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień.
 17. Wchodzenia na ogrodzenia, przekraczania barier i ogrodzeń, wkładania jakichkolwiek części ciała za te zabezpieczenia, zabrania się również wchodzenia do pomieszczeń lub na teren nieprzeznaczony do zwiedzania.
 18. Siadania i sadzania dzieci na ogrodzeniach i barierkach.
 19. Przebywania na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. przed i po  ustalonych godzinach zwiedzania.

W związku z epidemią COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Na terenie ZOO Wrocław należy stosować się do powszechnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [1].
 2. ZOO Wrocław zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób wchodzących i przebywających na terenie ZOO Wrocław lub w poszczególnych pawilonach tj. czasowego zamykania bram wejściowych lub wejść do poszczególnych pawilonów lub czasowego wstrzymania sprzedaży biletów.
 3. Zaleca się zakup biletów przez Internet lub w automatach. Zaleca się płatność bezgotówkową.
 4. W Punkcie Obsługi Klienta (POK) obowiązuje ograniczenie przebywania do 2 osób
  w pomieszczeniu, z wyłączeniem pracowników obsługi.
 5. Na terenie ZOO Wrocław, w tym także przy kasach, bramach wejściowych, wejściach do pawilonów wszystkie osoby zobowiązane są zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 metra od siebie z wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.[2]
 6. Osoby przebywające na terenie ZOO Wrocław zobowiązane są do stosowania się do obowiązującego w miejscach ogólnodostępnych obowiązku zakrywania ust i nosa.[3]
 7. Zakazuje się dotykania na terenie ZOO powierzchni szyb, ogrodzeń, barier.
 8. Zakazuje się wejścia na teren ZOO osób mających objawy chorobowe COVID-19 lub u których stwierdzono zakażenie COVID-19, osób odbywających obowiązkową izolację lub kwarantannę, osób zamieszkujących z osobą poddaną obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, osób mających w ciągu ostatniego tygodnia kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 9. Na terenie ZOO do odwołania nie będą odbywały się karmienia pokazowe.
 10. Na terenie ZOO do odwołania nie będą dostępne przejażdżki na kucykach.
 11. Na terenie ZOO udostępnione są, w wyznaczonych miejscach, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 12. W Afrykarium, Akwarium, Terrarium, Małpiarni oraz pawilonie Madagaskar obowiązuje jednokierunkowy ruch zwiedzania.
 13. Nakazuje się szczególną staranność w przestrzeganiu przez osoby przebywające na terenie ZOO zasad higieny i dobrych praktyk higienicznych (w tym regularnego mycia rąk, dezynfekcji rąk).
 14. W przypadku nierespektowania zasad będą informowane odpowiednie służby i podejmowane stosowne środki prawne.

 

[1] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), zwanego w niniejszym Regulaminie rozporządzeniem.

[2] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu pieszo jednocześnie mogą się poruszać osoby
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:

–dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

–osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

[3] wg stanu prawnego na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu – nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, w miejscach ogólnodostępnych. Ww. nakazu nie stosuje się w przypadku:

 1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2) powyżej jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa powyżej, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

 

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider